ىزدەۋ
بۇگىن: 2| كەشە: 5| جولداما: 7134| مۇشە: 1330 | جاڭا مۇشە: dwdar | تورداعىلار:194
جاڭا جولداما جولدايمىن

جانەدە كوپ تاقىرىپتار

!aytsoft_hotthreads_forum!

دانالار ايتقان ەكەن
دانالار ايتقان ەكەن: 1. توسۋعا تاتيتىن ادام بولسا، ونى توسۋدىڭ ءوزى ءبىر عانيمەت. 2. باس كوتەرۋ ءۇشىن ءبىر مەزگ ...
ارباۋ ءسوزدەرىمەن ەمدەۋ
ارباۋ سوزدەرىمەن ەمدەۋ تىستەن قۇرت تۇسىرۋ 93 جاستاعى نەسىپجان تەزەكباي قىزىنىڭ حالىق اراسىنداعى تىستە ...

شاقاباي جايلى زەرتتەۋلەر

مالىك قاجى قايسار ۇلى سۇيەمەلدەدى!

رەداكتور: ارسىلان

133 / 231
باسىنا قايتۋ